Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

Program 2021.

Temeljem Strategije razvoja turizma Općine Gornji i Programa rada TZ Općine Gornji Kneginec za 2021. godinu TZ Općine Gornji Kneginec provodi

 

PROGRAM

dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama povodom Dana Općine Gornji Kneginec u srpnju 2021. godine

 

CILJEVI: TZ Općine Gornji Kneginec dodjeljuje bespovratna sredstva temeljem ovog Programa s namjerom poticanja razvoja i unapređenje/obogaćivanja turističke ponude Općine Gornji Kneginec

 

KORISNICI: Sredstva su namijenjena organizaciji programa kulturnog, zabavnog, gastronomskog karaktera – ugostiteljski obrti, caffe barovi, noćni klubovi, hoteli, restorani, ugostiteljski poslovni subjekti

 

IZNOS SREDSTAVA: Ukupan fond sredstava je 20.000,00 kuna za opravdane/prihvatljive troškove koji će ravnomjerno rasporediti prema broju prijavljenih korisnika

 

NAMJENA SREDSTAVA: Bespovratna sredstva mogu se koristiti isključivo za programe koji će se provoditi povodom Dana Općine Gornji Kneginec, od 15. do 24. srpnja 2021. godine.

 

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA:

- honorari, putni troškovi sudionika (umjetnici, bendovi, glazbeni sastavi, DJ-evi)

- drugi opravdani troškovi neposredno vezani uz organizaciju manifestacije

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec objavljuje javni poziv za kandidiranje programa za dodjelu bespovratnih sredstava potpore temeljem ovog Programa na službenim web stranicama http://www.tz-kneginec.hr/ . Nositelji programa kandidiraju programe podnoseći zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava na propisanom obrascu i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava s prilozima podnosi se na obrascu zahtjeva i dostavlja se poštom preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GORNJI KNEGINEC Prijava na javni poziv – manifestacije – ne otvaraj TRG DR.F.TUĐMANA 2C, TURČIN

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV:

1. ispunjen obrazac za nositelje programa koji se nalazi na internet stranici http://www.tz-kneginec.hr/

2. kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci pravnog subjekta

 

TZ Općine Gornji Kneginec zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja programa/projekta, te dodatnu dokumentaciju podnositelja zahtjeva.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Zahtjevi se zaprimaju temeljem javnog poziva u roku od 10 dana od dana objave javnog poziva na službenim web stranicama TZ Općine Gornji Kneginec http://www.tz-kneginec.hr/

 

ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI:

- s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom

- koji se ne dostave u roku

- za nejasne projekte (ako nisu jasni ciljevi, namjena, turistička valorizacija) i projekte koji nisu u skladu s Programom

- podnositelja zahtjeva koji nisu izvršili obveze prema TZ Općine Gornji Kneginec (uplata tur. članarine i turističke pristojbe ukoliko je prijavitelj obveznik plaćanja)

 

Temeljem pristiglih zahtjeva Turističko vijeće donosi odluku o odabiru programa, odnosno korisnika sredstava potpore s iznosima sredstava po pojedinom projektu/korisniku

S korisnicama bespovratnih sredstava TZ općine Gornji Kneginec sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji programa.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 7 dana od datuma zatvaranja Javnog poziva.

 

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA TZ Općine Gornji Kneginec će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku 7 dana od dana objave Odluke.

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA TZ Općine Gornji Kneginec će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika po dostavljenom izvješću. Iznimno je moguće odobriti avansnu uplatu sredstava potpore ali maksimalno do 50% odobrenog iznosa potpore.

 

NADZOR TZ Općine Gornji Kneginec obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava putem pisanog izvješća s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava dostavlja u ugovorenom roku. U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su utjecale na nemogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti TZ Općine Gornji Kneginec pisanim putem. U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korištenju odobrenih sredstava, TZ Općine Gornji Kneginec donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke.

 

OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

- bespovratna sredstva iskoristiti namjenski u zadanom roku

- Turističkoj zajednici Općine Gornji Kneginec dostaviti Izvješće o korištenju bespovratnih sredstava s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (kopije računa za radove odnosno materijal, kopije ugovora, fotografije i drugu dokumentaciju sukladnu naravi programa i ugovoru)

- na zahtjev TZ Općine Gornji Kneginec pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju

 

ZAVRŠNE ODREDBE Tijekom provedbe Programa TZ Općine Gornji Kneginec zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine programe, ako to ocjeni potrebnim zbog njihove naravi, što će odrediti u Ugovoru o korištenju bespovratnih sredstava.